1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Nelly De Keye en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.
 2. Inschrijven voor een workshop of training kan enkel op volgende wijze:
  • Via de website www.narcismecoach.be
  • Door de inschrijvingsgegevens te mailen naar


  • Door de inschrijvingsgegevens per post over te maken aan Nelly De Keye

  Nelly De Keye behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
  Verder behoudt Nelly De Keye zich het recht voor om iemand te weigeren indien de persoon niet aan de selectiecriteria voldoet. 

 3. De inschrijving is bindend. In het geval de klant een inschrijving eenzijdig annuleert, buiten het gemelde herroepingsrecht (zie punt 10) van de consument, heeft Nelly De Keye recht op een annulatievergoeding, die forfaitair begroot wordt op
  • 30 % van de overeengekomen prijs (incl BTW) bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop of training waarvoor men zich heeft ingeschreven.
  • 50 % van de overeengekomen prijs (incl BTW) bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven;
  • 100 % van de overeengekomen prijs (incl BTW) bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven;
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan. Een factuur voor een workshop of training dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training. De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Nelly De Keye worden betaald. De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan. Indien de klant niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan 10 %. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 50 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.
 5. Nelly De Keye engageert zich om de klant op professionele wijze en naar best vermogen een gedegen inzicht te verschaffen in het voorwerp van onze workshop of training. Nelly De Keye draagt evenwel geen verantwoordelijk voor uw eventuele toepassingen van deze inzichten.
 6. Nelly De Keye is en blijft exclusief houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de documentatie die zij tijdens of naar aanleiding van de training of infoavonden ter beschikking stelt. De klant mag deze documentatie niet overdragen aan derden of deze documentatie exploiteren voor eigen rekening.
 7. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
 8. Voor Privécoaching en Infoseminars gelden de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de bevestigingsmail.
 9. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Nelly De Keye en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg, en de Rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
 10. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail naar


  ) op de hoogte stellen van uw beslissing. De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien als de training plaatsvindt binnen de herroepingstermijn.